Paranna tiimisi hyvinvointia - Tuloksia sekä yksilön, että yhteisön tasolla.

Kehontuntemuksen valmennuksessa tutustutaan oman fysiologian lainalaisuuksiin ja opitaan tuntemaan mielen ja vartalon yhteistyötä yksinkertaisilla, mutta tehokkailla harjoituksilla.

Monipuolinen harjoitusmetodi antaa jokaisella sopivat keinot kuunnella omaa kehoaan. Harjoitukset kehittävät kineettistä aistia, lihasbalanssia sekä rentoutumis- ja keskittymiskykyä.

Keskeinen asia kehontuntemuksen metodissa on rennon syvähengityksen omaksuminen. Kun opimme kuuntelemaan vartaloamme, palaamme vanhan viisauden äärelle: Vartalo kertoo, mitä tarvitsemme. Ja mieli ohjaa vartaloa.

Läsnä on tieto, tunne ja vaisto.

Ole läsnä -
hallitse toimiva dialogi

Kehontuntemuksen koulutus sisältää luentoja, yksityistunteja ja workshop-tyylistä työskentelyä. Fysiologista tietoa havainnollistetaan oppimista tukevilla harjoituksilla.

Kun harjoituksia tehdään yhdessä, jokainen tiimin jäsen nousee esiin omana, erilaisena yksilönään - omine vahvuuksineen ja omine erilaisine tarpeineen. Yhteisöllisyys vahvistuu yhdessä tekemällä kuin huomaamatta.

Kehontuntemuksen metodin rentouttavilla harjoituksilla on kehon stressinhallintajärjestelmiä vahvistava vaikutus, joka parantaa keskittymistä, suorituskykyä ja kasvattaa paineensietokykyä.Kehontuntemuksen harjoitukset lisäävät jokapäiväistä hyvinvointia, ja niihin liittyy voimakas mielihyvän tunne mielen ja vartalon yhteistyön löytymisestä.

Kun tiedostamme kehomme lainalaisuudet sekä mielen ja ilmaisun yhteistyön, ymmärrys omasta persoonastamme syvenee - motivaatio kasvuun ja kehitykseen lisääntyy.

Tunne vartalosi -
löydä oma ilmaisusi

Harjoitukset sopivat kaikille, jotka haluavat kehittää kehonhallintaansa, puheilmaisuaan, äänenkäyttöään ja esiintymistaitoaan.

Kehontuntemuksen erityisosaamisen alueen olen kehittänyt yli 20 vuoden aikana toimiessani laulupedagogina ja esiintyvänä taiteilijana. Olen luennoinut aiheesta sekä Suomessa, että ulkomailla ja valmentanut muusikkojen lisäksi myös yrityksiä ja yksityisasiakkaita.

Monet asiakkaistani ovat jääneet positiivisella tavalla koukkuun kehontuntemusharjoituksiin. Metodista on muodostunut heille polku, joka johtaa mielen ja vartalon kuuntelemisen lähteille

Itsetuntemus ihmisen kaikilla osa-alueilla vahvistaa hänen kykyään olla oman elämänsä asiantuntija.

Studio Kaarina Ollila, Koskoontie 4, 25430 Kettula. gsm +358 (0)44 360 7369